Zawiadomienie
o okazaniu w terenie projektu pn.:

„ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI RETENCYJNEJ W ZLEWNI RZEKI LIPNICY WRAZ Z PRZYSTAWANIEM BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH DO NAWODNIEŃ, NA TERENIE GM. MAŁOGOSZCZ I OKSA, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE"
Pan Pawel Dorada działający jako pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków (PGW WP RZGW Kraków), informuje, że w dniu 10.05.2023 r. o godzinie 16:00 w miejscowości Węgieszyn w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się okazanie projektu pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest 
PBW Inżynieria Sp. z o. o., ul. Strzegomska 142A, 54 - 429 Wrocław.
Na ww. spotkanie zaprasza się zainteresowane osoby i instytucje z terenu inwestycji (miejscowości: Wegleszyn, Rembiechowa, Stare Kanice, gm. Oksa oraz Złotniki, Lasochów, Żarczyce Małe gm. Małogoszcz).
Celem ww. okazania jest zapoznanie zainteresowanych stron z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi dotyczącymi przedmiotowej inwestycji. 

PlatnosciPomoc

KLIKNIJ BY OTWORZYĆ >>

z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

StopNioelegalnejEksploatacji

azbestBanerWójt Gminy Oksa informuje, że w roku bieżącym Gmina realizuje zadanie pn.:

Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oksa 

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach 

w formie dotacji

w kwocie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)

  1. Środki WFOŚiGW w  Kielcach w kwocie 30.000,00 zł,
  2. Środki NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł,