KV logo

BanerAzbest

Wójt Gminy Oksa informuje, że w roku bieżącym Gmina Oksa realizuje zadanie 
pn.: Realizacja Programu usuwania azbestu  oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oksa

dzięki wsparciu

Ministerstwa Klimatu  i Środowiska,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

w formie dotacji w kwocie 70 792,48 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 48/100), tj.:

  1. Środki WFOŚiGW w  Kielcach  w kwocie 35 396,24 zł – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania

  2. Środki NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 35 396,24 zł – 50% kosztów kwalifikowanych zadania