KV logo

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie powiatu jędrzejowskiego Gmina Oksa, obręby: Lipno, Błogoszów, Nowe Kanice, Oksa, Pawęzów, Popowice, Rembiechowa, Rzeszówek, Stare Kanice, Tyniec, Węgleszyn, Zakrzów, Zalesie.

Wójt Gminy Oksa informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, 1688, 1933. ze zm.) w dniach od dnia 15.11.2023 r. do 14.01.2024 r. w Urzędzie Gminy Oksa, pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu, będzie wyłożony projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie powiatu jędrzejowskiego Gmina Oksa, obręby: Lipno, Błogoszów, Nowe Kanice, Oksa, Pawęzów, Popowice, Rembiechowa, Rzeszówek, Stare Kanice, Tyniec, Węgleszyn, Zakrzów, Zalesie.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zawiera opis i powierzchnię lasu które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2023-2032

     Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu.

     Uwagi należy składać na piśmie na formularzu (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy) wnoszenia uwag do projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, dostępnym w budynku Urzędu Gminy Oksa.