KV logo

zwrotAkcyzy

Urząd Gminy w Oksie przypomina o zbliżającym się terminie naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Oksie w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Tak jak do tej pory rolnicy będą mogli otrzymać zwrot akcyzy do paliwa rolniczego na każdy hektar użytków rolnych oraz do utrzymywanego bydła w ramach przysługującego limitu.

Od sierpnia 2023 r. o dopłaty będą mogli ubiegać się także hodowcy: świń, owiec, kóz i koni (w ramach przysługującego limitu w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń)  którzy zakupili paliwo rolnicze w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Dla hodowców świń, owiec, kóz i koni dopłaty wyniosą:

 •         1,20 zł/1 litr oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. 
 •         2,00 zł/ 1 litr oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. 

Z tytułu posiadanych gruntów i bydła dopłaty do paliwa rolniczego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. wynosić będą 2,00 zł/1litr i składać się będą z dwóch części:

·         1,46 zł - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze za każdy zakupiony litr oleju napędowego w ramach przysługującego limitu;

·         0,54 zł - dodatkowa pomoc do każdego litra oleju napędowego w ramach przysługującego limitu.

Zwiększona kwota zwrotu dotyczy pozostałego u rolnika limitu po wypłacie zwrotu podatku akcyzowego otrzymanego z tytułu wniosku złożonego w lutym.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1.    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej STARY WZÓR - do pobrania w Urzędzie lub poniżej.
 2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni NOWY WZÓR- do pobrania w Urzędzie lub lub poniżej.
 3. Faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego:
  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.
 1. Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej do pobrania w Urzędzie lub poniżej.
 2. W przypadku ubiegania się  przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych  bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U z 2023 r. poz. 356 i 965), na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727).
 3. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk owiec / kóz na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727).
 4. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w sierpniu 2023 r. dołącza się:
  • oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni (do pobrania w Urzędzie lub poniżej) będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 5. W przypadku osób, które dzierżawią grunty, dodatkowo:
  • Oświadczenie dotyczące dzierżawy gruntów.

 DRUKI DO POBRANIA:

1.   Wniosek dot. gruntów i bydła

2.   Wniosek dot. świń, owiec, kóz i koni.

3.   Oświadczenie dot. pomocy publicznej.

4.   Oświadczenie dot. dzierżawy gruntów.

5.   Oświadczenie dot. DJP koni.