KV logo

azbestBanerWójt Gminy Oksa informuje, że w roku bieżącym Gmina realizuje zadanie pn.:

Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oksa 

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach 

w formie dotacji

w kwocie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)

  1. Środki WFOŚiGW w  Kielcach w kwocie 30.000,00 zł,
  2. Środki NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł,