konsultacje

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Oksa

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU PROGRAMU

KOWRlogoKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach,  informuje o  XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023.                                                                                                                               

Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2022/2023

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 19/2022
Wójta Gminy Oksa
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie : wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2022 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Oksie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2022,559,583) oraz art.130    § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz.U.2020, poz.1320, Dz.U.2021, 1162, Dz.U.2022, 655) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień 2 maja 2022 roku ( poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Oksie w zamian za dzień 1 stycznia 2022 roku ( sobota) – święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Oksa MPI 24 05 2022