20221012 115401 1

„ Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”

A. I. Gałczyński

50  LAT RAZEM

50 lat związku małżeńskiego, czyli Złote Gody, to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty małżeństwa, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych małżeństw.

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do samorządów w całej Polsce przekazane zostały tabletki z jodkiem potasu. Podejmowane działania to standardowa procedura stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

W przypadku zagrożenia tabletki będą wydawane mieszkańcom Gminy Oksa w kilkunastu punktach rozmieszczonych na terenie gminy.

Poniżej lista 13 punktów.

 1. Szkoła Podstawowa w Oksie, PL.M.Reja 19
 2. Szkoła Podstawowa w Węgleszynie, Węgleszyn 50A
 3. Przedszkole Samorządowe w Oksie, ul. Jędrzejowska 16
 4. Remiza OSP Oksa
 5. Remiza OSP Węgleszyn
 6. Remiza OSP Popowice
 7. Remiza OSP Błogoszów
 8. Remiza OSP Tyniec
 9. Remiza OSP Lipno
 10. Remiza OSP Nowe Kanice
 11. Remiza OSP Rzeszówek
 12. Remiza OSP Zakrzów
 13. Remiza OSP Rembiechowa

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
 • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
 • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w Internecie.

KV logoDane dot. liczby zrealizowanych przedsięwzięć z terenu Gminy aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW

 Aktualizacja z dn. 30.06.2023r

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Oksa

204

2 915 494,28 zł

114

CzPowKPOBaner

logo ARiMR niebieskie znakW terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Zaproszenie afisz page0001