BANER NPRCz

IMG20221114104736

            W ramach wyżej wymienionego programu w celu zainteresowania dostępną literaturą dziecięcą zostały zorganizowane wystawy nowych książek. Wśród nich należy wymienić: ciekawe i kolorowe bajki, książeczki terapeutyczne oraz przygodowe. Dla najmłodszych książeczki sensoryczne oraz ciekawa i lubiana seria „Kicia Kocia”.

           Każda z grup przedszkolnych miała możliwość zapoznania się z nowymi pozycjami książkowymi, które zostały wyeksponowane w sali zajęć w widocznym miejscu tak, aby były one dostrzegalne przez dzieci.

            Z nowymi pozycjami książkowymi zostali zapoznani rodzice podczas zebrania w przedszkolu, na którym nauczycielki promowały wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci oraz zachęcały do codziennego czytania dzieciom w domu. Na zebraniu nauczycielki zapraszały też rodziców do przedszkola w celu przeczytania dzieciom bajek, zgłosiło się wiele chętnych mam.

           Do czytania bajek dzieciom przedszkole odwiedzili także zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Oksa oraz przedstawicielki „Koła Gospodyń Wiejskich”, które zaprezentowały swoje galowe stroje. Chęć przeczytania bajek zadeklarowali jeszcze Radni.

           W związku z realizacją programu zrealizowano zaplanowany konkurs plastyczny pod tytułem: „Moja ulubiona bajka”. Napłynęło bardzo dużo prac, wszystkie były ciekawe, różniły się oryginalnością i jakością wykonania. Dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Zorganizowano wystawę prac konkursowych w Przedszkolu, a następnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oksie.

           Dnia 25 listopada br. obchodzono w przedszkolu uroczystość z okazji „Dnia Pluszowego Misia”. Spotkanie to miało na celu promowanie opowiadań o Kubusiu Puchatku, stwarzanie sytuacji sprzyjających kontaktowi z literaturą dziecięcą, integrowanie społeczności przedszkolnej, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania książek, zabawek oraz cudzej pracy, uczenie zdrowej rywalizacji (udział w konkursach).

            Niekorzystna sytuacja epizootyczna odnośnie HPAI występuje obecnie na terytorium Europy w krajach tj. Szwecja, Dania, Niemcy, Francja, Belgia, Niderlandy, Hiszpania i Węgry. Ponadto w 2022r. HPAI wystąpił również w innych krajach np. Dania, Irlandia, Włochy, Portugalia, Bułgaria, Austria.

             Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, która wywoływana jest wirusem influenzy typu A. Wśród drobiu najbardziej podatne na zakażenie są indyki, kaczki i kury, natomiast z ptaków dzikich najczęściej chorują ptaki wodne (kaczki, gęsi, łabędzie) i to właśnie one stanowią główny rezerwuar wirusa i są przenosicielami choroby. Przebieg choroby może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci ze śmiertelnością do 100%.

             HPAI należy do chorób podlegających obowiązkowi zwalczania, natomiast za zwierzęta gospodarskie zabite lub poddane ubojowi w związku ze zwalczaniem tej choroby przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Dodatkowo kraj, w którym wystąpią jej ogniska nie może eksportować drobiu i produktów z drobiu co najmniej z wyznaczonego obszaru gdzie choroba wystąpiła. W związku z powyższym choroba ta ma bardzo duże znaczenie ekonomiczne. Obecnie na terenie naszego województwa znajduje się ok. 330 komercyjnych gospodarstw drobiarskich utrzymujących ponad 6,5 mln ptaków.

PUE ZUSa

11listopada2022

wegielWNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 LISTOPADA 2022

Zgodnie z art. 34.1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz.2236) Wójt Gminy Oksa informuje, że Gmina Oksa przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 8.1 ustawy „Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego”. Opał będzie można kupić w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 roku oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku na gospodarstwo domowe.

Aby zakupić węgiel na zasadach preferencyjnych konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie internetowej BIP Oksa, w Urzędzie Gminy w Oksie. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z zakupu preferencyjnego proszeni są o dostarczenie uzupełnionych wniosków do 15.11.2022 r.

Zgodnie z art. 11.2 ustawy „W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – pobierz

Prawa zakupu węgla od samorządów nie będą miały osoby, które zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Oznacza to, że wiele gospodarstw zostanie wykluczonych z zakupu węgla od samorządu.

                                                                                                                                                                            /-/ Wójt Gminy Oksa