Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2021

 

Wójta Gminy Oksa

 

z dnia 1 grudnia 2021 r.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

 

Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

 

KOMUNALNYCH

 

NA TERENIE GMINY OKSA 

 

§1

 

 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w  Gminie Oksa, zwanego dalej PSZOK.

 

2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Oksa, ul. Włoszczowska 22, na placu przy Urzędzie Gminy.

 

3. Punkt  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Urzędu

 

4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytworzone przez mieszkańców gminy Oksa.

 

5. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

 

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.

 

 §2

 

 Ustalenia szczegółowe

 

1. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

 

2. Odpady dostarczane są własnym transportem lub na koszt własny.

 

3. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku.

 

4. Przekazywane odpady muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

 

5. Koszt przyjęcia odpadów wliczony jest w kwartalną opłatę wnoszoną do gminy na podstawie złożonej deklaracji. Chcąc przekazać odpad należy okazać dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Oksa.

 

6. PSZOK przyjmuje wyłącznie następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzące z gospodarstw domowych:

 

- tworzywa sztuczne,

 

- opakowania wielomateriałowe,

 

- papier i tektura,

 

-  metale,

 

-  szkło białe i kolorowe, np. butelki, słoiki, z wyłączeniem szyb okiennych, luster, które należy po stłuczeniu umieścić w pojemnikach na odpady zmieszane.

 

-  odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – w ilości do 8 pojemników 120 litrowych nieruch./rok.

 

-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny!

 

-  meble i inne podobne odpady wielkogabarytowe - w ilości nie większej niż 1 komplet mebli, np. kuchennych lub typu meblościanka oraz 1 kanapa (1 wersalka)  nieruch./rok;

 

-  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - gruz budowlany, glazura i terakota  w ilości do 5 pojemników 120 litrowych na rok;      

 

-  zużyte opony (samochodowe, rowerowe, motocyklowe) – w ilości nie większej niż  8 sztuk nieruch./rok;   

 

-  tekstylia i odzież – przyjmowane będą od 1 stycznia 2025 r.

 

-  odpady niebezpieczne,

 

  przeterminowane leki,

 

  odpady  niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  w gospodarstwach domowych, tj. np. igły, strzykawki;

 

  zużyte baterie i akumulatory

 

 

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych

 

pojemnikach na odpady.

 

Do tej grupy zaliczane są,  m. in.: stoły, krzesła, szafy, regały, tapczany, łóżka, fotele,   dywany, gumolity, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe, donice.

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą odpady z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy, wszelkiego rodzaju części budowlane  i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki lub kartony z odpadami domowymi.

 

7. PSZOK nie przyjmuje:

 

- zmieszanych odpadów komunalnych;

 

- odpadów zawierających azbest;

 

-  szkła zbrojonego i hartowanego,

 

- kwasów, odczynników chemicznych;

 

- smoły, lepików i opakowań zawierających ich resztki;

 

- odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;

 

- odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej;

 

- elementów pochodzących z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyb, zderzaków, reflektorów, foteli);

 

- odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiety), dla których niemożliwe jest ustalenie składu chemicznego; 

 

-odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego z prac wymagających  pozwolenia odpowiedniego organu.

 

 

§3

 

 

1. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK  na formularzu przyjęcia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

2. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:

 

Ø  imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,

 

Ø  adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

 

Ø  rodzaj dostarczonych odpadów,      

 

Ø  datę dostarczenia odpadów,

 

Ø  klauzulę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa domowego”

 

Ø  własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2021

Wójta Gminy Oksa

z dnia 1 grudnia 2021 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

KOMUNALNYCH

NA TERENIE GMINY OKSA 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w  Gminie Oksa, zwanego dalej PSZOK.

2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Oksa, ul. Włoszczowska 22, na placu                  przy Urzędzie Gminy.

3. Punkt  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Urzędu

4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytworzone przez mieszkańców gminy Oksa.

5. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.

§2

Ustalenia szczegółowe

1. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach,            w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

2. Odpady dostarczane są własnym transportem lub na koszt własny.

3. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych                         z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku.

4. Przekazywane odpady muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Koszt przyjęcia odpadów wliczony jest w kwartalną opłatę wnoszoną do gminy                          na podstawie złożonej deklaracji. Chcąc przekazać odpad należy okazać dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Oksa.

6. PSZOK przyjmuje wyłącznie następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzące                      z gospodarstw domowych:

ü  tworzywa sztuczne,

ü  opakowania wielomateriałowe,

ü  papier i tektura,

ü  metale,

ü  szkło białe i kolorowe, np. butelki, słoiki, z wyłączeniem szyb okiennych, luster, które należy po stłuczeniu umieścić w pojemnikach na odpady zmieszane.

ü  odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –                   w ilości do 8 pojemników 120 litrowych nieruch./rok.

ü  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny!

ü  meble i inne podobne odpady wielkogabarytowe - w ilości nie większej niż 1 komplet mebli, np. kuchennych lub typu meblościanka oraz 1 kanapa (1 wersalka)  nieruch./rok;

ü  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - gruz budowlany, glazura i terakota  w ilości do 5 pojemników 120 litrowych na rok;      

ü  zużyte opony (samochodowe, rowerowe, motocyklowe) – w ilości nie większej                       niż  8 sztuk nieruch./rok;   

ü  tekstylia i odzież – przyjmowane będą od 1 stycznia 2025 r.

ü  odpady niebezpieczne,

ü  przeterminowane leki,

ü  odpady  niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych                                   w gospodarstwach domowych, tj. np. igły, strzykawki;

ü  zużyte baterie i akumulatory

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych

pojemnikach na odpady.

Do tej grupy zaliczane są,  m. in.: stoły, krzesła, szafy, regały, tapczany, łóżka, fotele,   dywany, gumolity, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe, donice.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą odpady z jakiegokolwiek demontażu,                 rozbiórki czy przebudowy, wszelkiego rodzaju części budowlane  i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki                            lub kartony z odpadami domowymi.

7. PSZOK nie przyjmuje:

- zmieszanych odpadów komunalnych;

- odpadów zawierających azbest;

-  szkła zbrojonego i hartowanego,

- kwasów, odczynników chemicznych;

- smoły, lepików i opakowań zawierających ich resztki;

- odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;

- odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej;

- elementów pochodzących z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyb, zderzaków, reflektorów, foteli);

- odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiety),                      dla których niemożliwe jest ustalenie składu chemicznego; 

-odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego z prac wymagających  pozwolenia odpowiedniego organu.

§3

1. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK                               na formularzu przyjęcia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:

Ø  imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,

Ø  adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

Ø  rodzaj dostarczonych odpadów,      

Ø  datę dostarczenia odpadów,

Ø  klauzulę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone                   we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa domowego”

Ø  własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.