segregacja2024

Gospodarka odpadami jest jednym z kluczowych elementów odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem. Właściwe gospodarowanie odpadami ma ogromne znaczenie dla zachowania czystości naszego środowiska, ochrony zdrowia publicznego i oszczędności zasobów naturalnych. W tym kontekście, rola gminy Oksa staje się niezwykle istotna. Wdrażanie skutecznych programów segregacji odpadów oraz ich recyklingu staje się priorytetem dla lokalnych władz, a korzyści płynące z tego procesu są korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy oraz regionu.

Właściwa segregacja odpadów to pierwszy krok w procesie ich efektywnego zarządzania. Poprzez podział odpadów na frakcje, takie jak szkło, papier, plastik czy bioodpady, możliwe jest skuteczniejsze ich przetwarzanie i recykling. W ten sposób gmina Oksa ogranicza ilość odpadów trafiających na składowiska, co przekłada się na zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych i toksycznych substancji. Właściwa segregacja odpadów minimalizuje ilość odpadów trafiających na wysypiska, co przyczynia się do ochrony gleby, wód gruntowych i powietrza w gminie oraz jej otoczeniu. Recykling odpadów pozwala na ponowne wykorzystanie surowców, co redukuje zapotrzebowanie na nowe surowce naturalne, chroniąc w ten sposób zasoby naturalne.

Poprawa stanu środowiska naturalnego przekłada się na lepsze zdrowie mieszkańców, redukując ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska.

Skuteczna gospodarka odpadami wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Edukacja mieszkańców na temat właściwej segregacji odpadów oraz zachęcanie do aktywnego udziału w programach recyklingu są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Gmina Oksa wspiera inicjatywy społeczności lokalnej, dostarczając odpowiednie zasoby i narzędzia do zbierania i segregacji odpadów, takie jak worki na różne frakcje odpadów.

Właściwa gospodarka odpadami to nie tylko obowiązek, ale i szansa na budowę bardziej zrównoważonej przyszłości. Działania podejmowane na poziomie lokalnym mają globalne konsekwencje, dlatego warto zaangażować się we współtworzenie lepszego jutra poprzez dbałość o nasze środowisko już dzisiaj.

Nie sposób przecenić roli edukacji środowiskowej w kształtowaniu postaw proekologicznych. Edukacja na temat ochrony środowiska w szkołach podstawowych i przedszkolach jest kluczowym elementem budowania świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Poprzez uczenie dzieci o znaczeniu segregacji odpadów, oszczędzania energii, ochrony przyrody czy konsekwencjach zmian klimatycznych, przygotowujemy kolejne pokolenie do aktywnego działania na rzecz zdrowego i zrównoważonego środowiska. Dzieci uczące się o ochronie środowiska już od najmłodszych lat rozwijają świadomość ekologiczną i kształtują postawy sprzyjające dbałości o naturę.

Dzieci mają niesamowitą zdolność do motywowania dorosłych do działań proekologicznych. Ich entuzjazm i zaangażowanie mogą stać się katalizatorem zmian społecznych na rzecz ochrony środowiska.

Efektywna gospodarka odpadami to nie tylko kwestia utylizacji śmieci, ale także skomplikowany proces, który ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego właściwe zarządzanie odpadami, w tym ich selektywna zbiórka i recykling, stało się priorytetem dla Gminy Oksa.

W 2023 roku w gminie Oksa zebrano łącznie 717,12 ton odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, 119,90 Mg z tych odpadów zostało przekazanych do recyklingu materiałowego, niezmiernie istotne jest aby stosunek ilości odpadów przekazanych do recyklingu co roku się zwiększał.

169966077 1864544963709926 7854390652895985557 nKażdego dnia nasze codzienne życie daje nam dowody, że zaśmiecenie naturalnego środowiska to rzeczywisty i bardzo duży problem, z którym jako społeczeństwo musimy się uporać. Aby to zrobić najlepiej zacząć od siebie, promując filozofię wdrażającą we własne życie postawy proekologiczne.

stop smieci

W ubiegłym roku Gmina uporządkowała i wysprzątała wszystkie drogi z zalegających w rowach ogromnych ilości odpadów. Rozpoczęliśmy też akcję likwidacji dzikich wysypisk.Teraz po zimie znów przydrożne rowy, pobocza dróg i lasy toną w śmieciach.

eko logoSzybki rozwój gospodarczy i przemysłowy prowadzi do zanieczyszczeń przyrody, dlatego jej ochrona powinna być kwestią priorytetową każdego człowieka. Wszyscy mamy możliwość dbania o środowisko i możemy to robić każdego dnia, bo nie są to trudne i skomplikowane czynności. Jestem świadoma, że również moje zachowania mają wpływ na przyrodę, dlatego staram się jej nie niszczyć. Wykorzystujmy to co dała nam natura - wodę, wiatr i słońce oraz oszczędnie gospodarujmy energią, bo przyroda jest naszym wspólnym dobrem.

eko drzewkaW Szkole Podstawowej w Oksie działa koło biologiczne prowadzone przez Panią Ewę Chatys, którego zakres działania obejmuje kształtowanie postaw proekologicznych, zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.