PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OKSA NA LATA 2022-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2029 ROKU - plik .pdf

Obszar gminy ma charakter zdenudowanej wysoczyzny lodowcowej, z mało urozmaiconą i łagodną rzeźbą – płaskie wzniesienia ułożone w pasma przebiegające z północnego zachodu ku południowemu wschodowi. Stoki wzniesień nachylone są maksymalnie w 5%. Jedynie w okolicach Węgleszyna, Kanic i Cacowa stoki są nieco bardziej strome. Wysoczyznę przecinają dwie doliny rzek: Białej Nidy i Lipnicy. Na obszarach pogranicznych gminy występują wydmy, pola wydmowe i piaski przewiane. Są one jednak słabo widoczne w krajobrazie, gdyż porastają je lasy sosnowe. Do elementów rzeźby zaliczyć należy również stawy rybne, położone w zachodniej części gminy - w rejonie Oksy i Lipna.

Gmina znajduje się we Włoszczowsko-JędrzejowskiM obszarze chronionego krajobrazu.

         Gmina Oksa położna jest na terenie zlewni Wisły, niejako w widłach tworzonych przez Białą Nidę i Lipnicę. Wzdłuż południowej granicy gminy płynie rzeka Biała Nida (po połączeniu się z Czarną Nidą tworzy Nidę, będącą lewobrzeżnym dopływem Wisły). Lipnica natomiast ogranicza gminę od północnego wschodu, łącząc się z Białą Nidą (teren gminy Małogoszcz).

Poza tym, na obszarze gminy występują liczne małe cieki wodne, należące do zlewni Białej Nidy, w tym mające źródła w okolicach Lipna, Węgleszyna i Tyńca – silne wypływy z utworów kredowych.

Występują także liczne potrofia i inne zagłębienia stale wypełnione wodą.