Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

PUP jędrzejów baner

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2018r. znak: DF.I-4021.13.8.2018.AŁ/MG otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
Kwota środków Funduszu Pracy z „rezerwy” Ministra na realizację programu: 1 050,0tys. zł
Planowana liczba osób do objęcia wsparciem: 123 osoby bezrobotne zamieszkujące na wsi zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie
Forma wsparcia planowana do realizacji w ramach programu:
    • Staże

    • Roboty publiczne

    • Bon na zasiedlenie

    • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

    • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wyżej wymienione instrumenty wspierające zatrudnienie osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi przyczynią się do zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy oraz szans na uzyskanie zatrudnienia i utrzymanie go przez dłuższy okres.
Realizacja powyższych form aktywizacji realizowanych w ramach programu będzie skutkować:
- wykorzystaniem posiadanego już potencjału zawodowego, zdobyciem praktycznych umiejętności zawodowych oraz doświadczenia zawodowego przez uczestników programu, co stanowi ważny atut w kontaktach z pracodawcami;
- poprawą samooceny bezrobotnych, podniesieniem wiary we własne możliwości oraz trwałym wejściem/ powrotem na rynek pracy;
- wsparciem pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne zamieszkujące na wsi i tym samym zachęceniem pracodawców do ich zatrudniania.
Efektem realizacji programu będzie:
- aktywizacja zawodowa 123 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie;
- nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne zamieszkujące na wsi poprzez odbycie stażu;
- wzrost aktywności zawodowej wśród osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi;
- poprawa samooceny i podniesienie wiary we własne możliwości;
- zwiększenie zawodowych i osobistych aspiracji poprzez podjęcie pracy zawodowej/ podjęcie działalności gospodarczej
Okres realizacji programu: od 15.06.2018r. do 30.04.2019r.
Program zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej na poziomie 78,05%.
Formy wsparcia wyszczególnione w ramach programu będą realizowane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.